Huishoudelijk reglement

 Art. 1

De wielerclub is opgericht en draagt de naam De Kleppers vzw

Het bestuur heeft de algemene leiding en is samengesteld uit volgende personen.

Jan Boons, voorzitter – Bart Daniels, penningmeester – Anton van der Heijden, secretaris

Bestuursleden: Kris Nouwen – Paul Noyens – Tim Spleesters

Alle bestuursleden zijn aangesteld voor onbepaalde duur.

Zij kunnen enkel uit hun functie worden ontheven, wanneer zij hier persoonlijk

om verzoeken of wanneer zij niet meer naar behoren kunnen functioneren.

Art. 2

Het voltallig bestuur oordeelt over de aansluiting van de leden, waardoor bepaalde leden kunnen worden geweigerd.

Wie deelneemt of lid wil worden moet minstens de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben in het jaar van aansluiting of deelname.

 Art.3

Het lidgeld bedraagt 50€ en kan in verhouding van de jaarlijkse begroting worden aangepast

Art.4

Elk lid dat deelneemt aan de clubtochten is er toe gehouden aan de start te verschijnen bij het clublokaal café Het 8ste Sacrament Rodenbachlaan 48 te Overpelt in clubuitrusting. 

Zijn fiets is niet gemotoriseerd en dient technisch in orde te zijn, zeker wat betreft de veiligheid.

Het dragen van een valhelm is verplicht!

Tijdens het wielerseizoen dat start in maart en eindigt in oktober organiseren we elke dinsdagavond een rit, volgens de opgestelde jaarkalender.

  • op zaterdag regelmatig een georganiseerde toertocht of rit.
  • Afwijkingen zijn mogelijk en worden tijdig via WhatsApp gemeld. 

Art. 5

Tijdens de ritten, wordt de goede gang van zaken geregeld door de bestuursleden of de baankapiteins.

De gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.

Teneinde iedereen een comfortabel gevoel te geven op het einde van de rit wordt er in 2 groepen gereden. 

  • Een snelle groep met een max/gem van 34km/u
  • Een comfort groep met een max snelheid van 32km/u 
  • Bij groepsactiviteiten wordt in groep gereden, hier passen de sterkeren zich aan naar het kunnen van de minderen en niet omgekeerd.

Onder geen enkel voorwendsel mogen de leden de groep verlaten om vooruit te gaan rijden of om het tempo op te drijven, met uitzondering bij de beklimmingen. 

Eénmaal boven dient men te wachten.

Bij regenval op het tijdstip van vertrek gaat de rit niet door, en vindt de rit plaats op donderdag.

Uit respect voor de natuur laten we geen afval achter.

Het grootst aantal gereden ritten bepaalt de winnaar van het regelmatigheidscriterium.

Bij gelijke stand zijn er meerdere winnaars. 

De rit wordt niet opgenomen in het persoonlijk klassement van het regelmatigheidscriterium, indien men binnen een uur na het vertrek de groep verlaat.

Bij uitzonderlijke omstandigheden (plotse ziekte, materiaalpech, e.d.) kan het bestuur arbitrair toch ritten toekennen ook al is niet aan de voorwaarde voldaan.

De kopmannen waarschuwen de anderen bij gevaren op de weg, tevens dient er om de 5 km of 5′ gewisseld te worden. Bij eventuele pech of sanitaire stop dienen alle leden te stoppen langs de rijbaan op de plaats van het voorval. De betrokkene, die niet kan volgen, moet zelf op tijd het initiatief nemen en vragen om de snelheid te minderen.

Elke rit heeft een ritverantwoordelijke, de baankapitein bepaalt de route. 

Elk lid wordt geacht in een dermate lichamelijke conditie te verkeren dat de voorziene sportbeoefening risicoloos kan worden uitgevoerd. Een jaarlijks geneeskundig onderzoek is daarom zeer aanbevolen. 

De leden verbinden er zich toe te luisteren naar hun lichaam en zeker niet over hun limieten te gaan. In deze context kan de club op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen gerelateerd aan fysieke inspanningen. 

Art.6

Het verkeersreglement dient door iedereen te worden nageleefd.

Bij een kruispunt waar het zicht beperkt is, wordt er altijd gestopt om daarna gezamenlijk over te steken.

Bij minder dan vijftien fietsers, is het gebruik van het fietspad verplicht.

Indien er geen fietspad is mag er op de rijbaan met twee naast elkaar gereden worden behalve wanneer het kruisen met andere weggebruikers niet mogelijk is. Buiten de bebouwde kom dient men achter elkaar rijden bij het naderen van een achteropkomend voertuig

Bij meer dan 15 fietsers is het NIET VERPLICHT het fietspad te gebruiken, er mag bestendig met 2 naast elkaar op de rijbaan gefietst worden op voorwaarde dat men gegroepeerd blijft.

In het buitenland, NL en D is het altijd verplicht het fietspad te gebruiken.

Er mag op een afstand van 30 meter een begeleidend voertuig de groep volgen.

Bij het gebruik van een volgwagen dient deze steeds voorzien te zijn van de wettelijke signalisatie, Eventuele opgelopen schade aan het voertuig kan niet verhaald worden op de club of haar bestuurders

Art.7

De verzekering !!

Belangrijk om weten is dat het bestuur nog de club verantwoordelijk is voor gebeurlijke ongevallen !!

Wij adviseren als verzekering de Vlaamse Wielrijders bond (VWB) 32€ 

Deze verzekering biedt nog voordelen

-Je hele gezin is verzekerd  

-Tegemoetkoming van de mutualiteit 

-Goedkopere toertochten

-meer info www.vwb.be

Art.8

Niet opgeloste onderlinge meningsverschillen onder de leden dienen voorgelegd te worden aan de voorzitter.

Evenals alle voorstellen tot verbetering, de voorzitter zal ieder voorstel naar waarde schatten en implementeren

Art. 9

De huidige sponsorovereenkomst voorziet de clubuitrusting gedurende vier opeenvolgende jaren,

te dragen (2020 tot en met 2023) 

De clubuitrusting bestaat uit:

–   Shirt korte mouw 

–   Shirt lange mouw                          

–   Windstopper           

–   Korte broek                                 

–   Lange broek

–   Sokken

–   Zomerpetje

Art.10

Wielerclub De Kleppers zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Leden die zich niet houden aan de regels van dit huishoudelijk reglement of regelmatig door inbreuken of wangedrag de goede geest van de club zouden schaden, behoudt het bestuur zich het recht om die persoon uit de club te verwijderen 

Het bestuur beoogt de veiligheid van haar leden te waarborgen en de vriendschap en kameraadschap in stand te houden.

Het zal dan ook in deze optiek zijn dat desgevallend maatregelen genomen worden.